The messenger logo

Words of the Day

Thursday, April 7
Every          qoveli, qvela  ყოველი, ყველა

Third          mesame  მესამე

Woman          kali  ქალი

Victim          mskhverpli  მსხვერპლი

Family         ojakhi   ოჯახი

Violence         dzaladoba  ძალადობაEvery third woman in Georgia is a victim of family violence.

sakartveloshi qoveli mesame kali ojakhuri dzaladobis mskhverplia.

საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია.