The messenger logo

Words of the Day

Thursday, December 20


new                    akhali

year                    tseli

Georgian             kartuli

celebrate             aghnishvnaGeorgians celebrate New Year’s Eve with their families.

kartvelebi akhali tslis dadgomas aghnishnaven ojakhebtan ertad.